Image
YATAY YEM KARMA MAKİNELERİ

4M³, 6M³, 8M³, 10M³ , 12M³, 16M³, Yatay Yem Karma Makinalarımız bulunmaktadır.